راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   exe   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   js   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   css   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   targz   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   swf   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   ttf   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   eot   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   woff   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   otf   — حجم:   50 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   exe   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   js   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   css   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   targz   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   swf   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   ttf   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   eot   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   woff   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   otf   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   wma   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   ogg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   midi   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   psd   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   svg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   avi   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   wmv   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   3gp   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   mpeg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   bat   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   xml   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   docx   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   apk   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   ipa   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   sis   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   srt   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   sub   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   torrent   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   ts   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   iso   — حجم:   200 MB
queue